کتاب Le Cameroun en prospective : Evaluation critique des Objectifs du développement durable

[ad_1]

در سال 2019 ، کامرون ابزارهای مختلف سیاست را در سطح ملی و بین المللی ارزیابی کرد ، که نشان می دهد هنوز فضای زیادی برای پیشرفت به سمت اهداف هدف وجود دارد. در حالی که کشور در حال آماده سازی برای راه اندازی مرحله دوم DSCE (2020-2030) است که همزمان با دهه آخر “دستور کار 2030” است ، نیاز به ارزیابی عمیق ، سرد و مستقل سیاست های عمومی وجود دارد. این نشریه سه هدف دارد: نظارت ، هشدار و پیش بینی مسائل و چالش های اصلی توسعه به منظور ارتقا چشم انداز کشور به سطح جهان معاصر.

[ad_2]

source