کتاب Le Chant Du Sacrifice : Un Conte Des Chroniques Mahéliennes

[ad_1]

آغاز مبارزه ای که دو جهان را تغییر خواهد داد … هنگامی که اوردایفوس ، خواننده کشیش الوین ، کشف می کند که مردمش قادر به داشتن یک توانایی جدید باور نکردنی هستند ، برادرش Mahaelal معتقد است که این مسیر جدید اشتباه است – توهین به بنیادهایی که الوین تمدن خود را بر روی آن بنا کردند. و هنگامی که جنگ آغاز می شود ، دو برادر باید انتخاب کنند: آیا آنها برای محافظت از آنچه به آن اعتقاد دارند جنگ می کنند یا اینکه تسلیم می شوند و آزادی را با محدودیت ها عوض می کنند؟ چه گزینه ای آنها را ترک کردند که همه گزینه ها منجر به نابودی و مرگ شود؟

[ad_2]

source