کتاب Le cinéma italien contemporain en Franceدر اذهان فیلمسازان ، سینمای ایتالیا ارتباط نزدیکی با فیلمشناسی دارد که از نظر تاریخی در نیمه دوم قرن بیستم منجمد شد. این کتاب قصد دارد با تمرکز بر فیلم های امانوئل کریلیز ، ماتئو گارونی و پائولو سورنتینو ، تولیدات سینمایی فعلی را روشن کند. آثار آنها ، ناهمگن اما متعهد به تعهد مشخص هنری ، بخشی از سینمای پست مدرن اکنون اروپا است. قلب این کتاب از فیلمهای بلند آنها به عنوان انبارهای اجتماعی استفاده می کند که تغییرات اجتماعی قابل مشاهده در کشورهای غربی ما را روشن می کند. بخشی از این کتاب به واکنش منتقدان فرانسوی اختصاص دارد که هنوز (همچنین) با میراث سینمای ایتالیا ارتباط دارند.source