کتاب Le régionalisme politique en république démocratique du Congo : Enjeux et défis de l'Administration publique parlementaire provinciale, cas de la province du Sud-Kivu

[ad_1]

جمهوری دموکراتیک کنگو (جمهوری دموکراتیک کنگو) از سال 2006 به مسیر تمرکز زدایی سیاسی-اداری بازگشته است. این کار با توجه به پرونده جنوب کیو می پرسد که چگونه دولت پارلمان منطقه ای نقش خود را بازی می کند یا خیر. این عوامل و فرآیندهایی را که در ایجاد این وضعیت نقش دارند و در نتیجه اقدامات پارلمانی منطقه را به سمت لبه های رضایت بخش یا ناخوشایند سوق می دهد نه تنها برای خود نهاد پارلمان ، بلکه همچنین برای جامعه سیاسی که نماینده آن است و به نمایندگی از آن عمل می کند ، مشخص می کند.

[ad_2]

source