کتاب Le renouveau du droit des obligations : Perspectives franco-japonaises

[ad_1]

این کتاب تعهدات حقوق فرانسه و ژاپن و تحولات آنها را مقایسه می کند. در فرانسه ، قانون قرارداد با فرمان شماره 311 سال 2016 مورخ 10 فوریه 2016 و توسط قانون صدور گواهینامه صادر شده در 20 آوریل 2018 اصلاح شد. در مورد قانون مسئولیت ، این قانون می تواند بر اساس “مقدماتی پیش نویس اصلاح قانون “. Chancellery (مارس 2017). در ژاپن ، در سال 2017 ، پارلمان اصلاح قانون تعهدات را تصویب کرد که از اول آوریل سال 2020 به اجرا درآمد. در هر دو مورد ، استدلال های مشابهی مورد استناد قرار گرفت (جذابیت حقوق ملی ، دسترسی به جمعیت و سازگاری با تغییرات اقتصادی و اجتماعی) و بحثهای شدیدی پیش آمد.

[ad_2]

source