کتاب Les balafres du pouvoir : Roman

[ad_1]

کیمو یک پادشاه است ، استبداد او باعث سقوط وی می شود و مردمش را به راهی برای تبعید سوق می دهد. سپس نسل جدید سعی خواهد کرد مسئولیت شکست نسل قدیمی را به عهده بگیرد.

[ad_2]

source