کتاب Les chasseurs parachutistes pendant la guerre d'Algérie

[ad_1]

چهار هنگ شکارچیان چتر نجات که عمدتاً از سربازان وظیفه تشکیل شده اند ، در جنگ الجزایر شرکت کردند. متن بر اساس یک منطق زمانی تنظیم شده است ، به احترام همه شکارچیان چتر نجات ، که احضار شده ، احضار شده اند ، شرکت کرده و دوباره نامزد شده اند ، به کشورهای خود که تحت شرایط دشوار جنگ و مأموریت های مسالمت آمیز خود را در طول جنگ انجام می دادند ، خدمت کردند. جنگ الجزایر برای هدفی که آنها عادلانه می دانستند.

[ad_2]

source