کتاب Les régressions intrapsychiques : Une révision de leur conception dans la théorie psychanalytique

[ad_1]

شکی نیست که روان انسان محل حرکتهای مختلف قهقرایی است و برخی از آنها حتی برای عملکرد بهتر آن نیز ضروری است. در طی رشد طبیعی و آسیب شناختی دستگاه روانی و در روان بزرگسالان مشاهده می شود که این دستگاه با تغییرات هنجار یا سازمان پاتولوژیک همراه است. این کتاب مفهوم رگرسیون را در نظریه روانکاوی کلاسیک مدرن مرور می کند.

[ad_2]

source