کتاب Les relations entre l'Union européenne, les pays ACP et les PTOM : La fin d'un cycle – Études coordonnées par Fabien Bottini, Harold Gaba, Jean-Paul Pastorel et Arnaud de Raulin

[ad_1]

روابط اقتصادی و تجاری با یک امتیاز طولانی که در چارچوب موافقت نامه های انجمن بین اروپا و کشورهای آفریقا ، کارائیب و اقیانوس آرام (آفریقا ، کارائیب و اقیانوس آرام) و همچنین با کشورها و سرزمین های خارجی متمایز شده است ( OCTs) ، که به طور قابل توجهی توسط تحولات ژئوپلیتیکی در پایان قرن بیستم و پیامدهای جهانی سازی اصلاح شده است. امیدهای ناامیدکننده برای توسعه از این مشارکت که از تاریخ استعمار به ارث رسیده بهره مند شد و زمینه را برای ادغام تدریجی در بلوک های منطقه و اقتصاد جهانی فراهم کرد. مطالعات نویسندگان مشارکت در این کتاب س askال می کند که اتحادیه اروپا ، کشورهای ACP و OCT برای پاسخگویی به چالش های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قرن بیست و یکم چه راه حل هایی باید جستجو کنند.

[ad_2]

source