کتاب Les sciences de l'éducation au défi de l'irrationalité : La question de la conscience individuelle dans la philosophie de l'éducation de 1800 à l'ère contemporaine

[ad_1]

کتاب آلفرد بیوملر با عنوان سو ofتفاهم یا تفسیر عمدی ، کتاب مسئله غیر منطقی در زیبایی شناسی و منطق قرن هیجدهم (1923) ، برای تقریباً یک قرن ، جهان بینی عظیمی را در گفتمان علمی القا کرده است. براساس این مشاهدات که پیروزی نظامی بر ناسیونال سوسیالیسم در سال 1945 منجر به تحریف عمیقی نشد ، این مطالعه با حوصله هدف واقعی آن را نشان می دهد. این یک رویکرد علمی و فلسفی به این پدیده ارائه می دهد: این نشانگر حقیقت آگاهی فردی و توانایی هر انسانی در تشخیص آن است. و او با آنچه جهان بینی Falckish قصد دارد مانع این آگاهی شود ، نتیجه گیری می کند.

[ad_2]

source