کتاب Les trente glorieuses : 1945-1975 – Une famille engagée

[ad_1]

پس از جنگ جهانی دوم ، یک خانواده و سه پسر آنها منطقه زادگاه خود ، بوواسیس را ترک کردند و در پرووانس اقامت گزیدند. زندگی این خانواده و خواهر و برادر ، وزن سکوت والدین و تأثیر وقایع سیاسی و اجتماعی خواننده را در این دوران غرق می کند. فضای خانوادگی و کنشگری تغییرات عمیقی در شرایط زندگی و عادات نسلی پس از جنگ دارد که انتظارات در آنها زیاد است. این جستجوی ایده آلیسم و ​​عدالت از فرصت های تاریخی برای بیان خود در گرمای زندگی ترنته گلوریوس کم نیست.

[ad_2]

source