کتاب Macroeconomics, Fifth Edition

[ad_1]

اقتصاد کلان مدرن و عملی ، اقتصاد کلان چاد جونز را به دانشجویان می آموزد که مانند اقتصاددانان کلان معاصر ، با پوشش رشد قوی ، جذاب و رویکرد شهودی تر به مدل سازی ، فکر کنند. اقتصاد کلان که توسط متصدیان بخاطر توضیحات روشن ، سازمان انعطاف پذیر ، مطالعات به موقع موردی ، داده ها و تأکید بر حل مسئله مورد ستایش قرار گرفته است ، ابزارهای عملی لازم برای درک و تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان را به دانشجویان ارائه می دهد. این متن نوآورانه اقتصاد کلان را بدون آسیب رساندن به دقت ، پیچیده تر می کند.

[ad_2]

source