کتاب Macroergonomics for Manufacturing Systems : An Evaluation Approach

[ad_1]

این کتاب مفاهیم اساسی سیستم های تولیدی را معرفی می کند و چندین روش ارزیابی را برای ارزیابی این سیستم ها ارائه می دهد. روشهای مربوط به اقتصاد کلان خلاصه شده و چارچوب نظری برای ایجاد اجماع اقتصاد کلان توضیح داده شده است. این کتاب یک مدل سازگاری کلی را ارائه می دهد که ابزاری را در قالب مهندسی کلان پیشنهاد می کند. نویسندگان یک روش برای به دست آوردن شاخص سازگاری جدید اقتصاد کلان ارائه می دهند که شرکت های تولید کننده را قادر می سازد تا پیشرفت در اجرای شیوه های اقتصاد کلان را ارزیابی و ردیابی کنند.

[ad_2]

source