کتاب Managing Improvement in Healthcare : Attaining, Sustaining and Spreading Quality

[ad_1]

با انعکاس چالش ها و فرصت های دستیابی به پیشرفت در سیستم های مراقبت های بهداشتی ، سهم این متن جدید ابتکاری عمق و تفاوت را به زمینه رو به رشد بحث دانشگاهی اضافه می کند. از جمله زمینه ها ، فرایندها و نمایندگی ها ، مدیریت بهبودهای بهداشتی وظیفه دستیابی ، تعبیه و حفظ بهبود در صنعت را برطرف می کند. این کتاب با بینشی از جنبه های مختلف ارزشمند کیفیت ، با مثالهای خاص مداخلات ملی و سازمانی در جهت پیشرفت ، آغاز می شود. بخش دوم بر راهبردهای القای روشهای خوب و حصول اطمینان از گسترش کیفیت بالا از طریق بسیج دانش متمرکز است و قسمت آخر توجه را به گروههای مختلف عوامل تغییر در معرفی ، ایجاد و ایجاد و بهره مندی از بهبود کیفیت جلب می کند. این متن خلاق برای محققانی که به مراقبت های بهداشتی و نظارتی علاقه مند هستند ، به دنبال تبدیل نظریه به سیاست و عمل هستند ، بصیرت خواهد داشت.

[ad_2]

source