کتاب Masculinity, Labour, and Neoliberalism : Working-Class Men in International Perspective

[ad_1]

این کتاب به بررسی شیوه هایی می پردازد که از طریق آنها سرمایه داری نئولیبرال زندگی مردان طبقه کارگر را در سرتاسر جهان تغییر شکل داده است. این مقاله تأثیرات تغییر در شغل و اشکال جدید دولت بر تجارب مردان در زندگی عمومی و خصوصی را مورد توجه قرار می دهد. این کتاب مجموعه ای از مطالعات بین المللی – از ایالات متحده ، انگلستان و استرالیا گرفته تا اروپای غربی و شمالی ، روسیه و نیجریه – را ارائه می دهد که فراتر از شعارها با فرض “بحران مردانگی” یا بیماری مردان طبقه کارگر است. در عوض ، نویسندگان به روشهای پرانرژی برخورد مردان با اشکال حاشیه نشینی اقتصادی و نمادین و موانعی که در این راه با آن روبرو هستند ، نگاه می کنند. در حالی که این حجم بر تغییر شغل متمرکز است ، این مجموعه طیف وسیعی از موضوعات از مصرف و سرگرمی گرفته تا آموزش و خانواده را شامل می شود.

[ad_2]

source