کتاب Materials Development for Active/Passive Components of a Supercapacitor : Background, Present Status and Future Perspective

[ad_1]

این مختصر شامل اشکال مختلف ابر خازن ها از ابر خازن های معمولی مبتنی بر کربن تا ابرخازن های ترکیبی پیشرفته نسل بعدی است. تمرکز اصلی بررسی تکامل متوالی اجزای اصلی یک ابر خازن معمولی است که مشاهدات مهمی در مورد زنده ماندن آن و تأثیر کلی آن بر ظرفیت ذخیره شارژ تا رسیدن به سطح فناوری فعلی باتری به ارمغان می آورد. نویسندگان یک بررسی انتقادی از جمع کننده های جریان ، مواد الکترود و اجزای الکترولیتی دارند که تأثیر مشخصی بر مقاومت و چگالی انرژی ابرخازن دارند. روندهای نوظهور در فناوری ابرخازن های ترکیبی ، چگالی انرژی استثنایی یک خازن دو لایه را با چگالی انرژی یک باتری قابل شارژ ترکیب می کند و آینده ای روشن تر را برای یک سیستم ذخیره انرژی الکتریکی نوید می دهد.

[ad_2]

source