کتاب Mathematics Matters in Education : Essays in Honor of Roger E. Howe

[ad_1]

این کتاب با مشارکت راجر ای هاو در جامعه بین المللی ریاضیات و آموزش ریاضیات الهام گرفته شده است. دکتر هاو بیشتر به خاطر کمک های پژوهشی خود در زمینه های نظریه بازنمایی ، اشکال اتوماتیک ، تحلیل هارمونیک و نظریه ایستا شناخته شده است ، و او اساساً درک ما را از ریاضیات تدریس شده در پایه های ابتدایی مدرسه عمیق تر کرد ، و او ریاضیدانان و معلمان ریاضیات را به چالش کشید و انگیزه داد تا با هم برای بررسی این قسمت از جهان همکاری کنند این ورزشکار انتقادی تر و با روشهای نوین جدید است. این جلد به خلاصه و برجسته کردن مشارکت هاو در بسیاری از زمینه های موضوعی آموزش ریاضیات کمک می کند ، پتانسیل و اهمیت درگیر شدن ریاضیدانان در تحقیقات با تأثیر بالا در آموزش ریاضیات را نشان می دهد و اهمیت همکاری و تبادل بین رشته ای را برجسته می کند.

[ad_2]

source