کتاب Measuring and Managing Operational Risk : An Integrated Approach

[ad_1]

این کتاب در شرایط فعلی ، مدیریت ریسک عملیاتی (ORM) و نقش جدید آن در مدیریت ریسک را پوشش می دهد. مفهوم ریسک عملیاتی نیز در زمینه ادبیات مدیریت ریسک عملیاتی مورد بحث گسترده ای است که طی سالها افزایش یافته است. با تجزیه و تحلیل روش های مختلف که سعی در ادغام داده های کمی و کیفی یا رویکردهای مختلف اندازه گیری دارد ، نویسندگان چارچوب روش ، فرضیات ، ابزار آماری و یافته های کلیدی مدل ریسک عملیاتی مورد انتظار کارگزاران را کشف می کنند. این کتاب که راهنمای دانشگاهیان و دانشجویان است ، همچنین در مورد مسیر اقدامات تخفیف ، که توسط یافته های اصلی روش های اعمال شده ارائه شده است ، بحث می کند. این کتاب برای دانشجویان ، دانشگاهیان و مقامات نظارتی و نظارتی مالی جذاب خواهد بود.

[ad_2]

source