کتاب Metal Nanoparticles and Clusters : Advances in Synthesis, Properties and Applications

[ad_1]

این کتاب زمینه در حال گسترش ذرات و خوشه های نانو فلزی ، به ویژه خصوصیات وابسته به اندازه و پدیده های کوانتومی آنها را پوشش می دهد. رویکردهای سازماندهی اتمهایی که خوشه ها و نانوذرات را تشکیل می دهند در چند وقت اخیر به سرعت تکامل یافته اند. این تحولات از طریق طیف وسیعی از روشهای تجربی و محاسباتی توصیف شده و نویسندگان در مورد آنها توضیحات مفصلی داده اند. ویژگی های نهایی از ویژگی های مختلف در حال ظهور و برنامه های مختلف از plasmonics به تجزیه و تحلیل ارائه شده است.

[ad_2]

source