کتاب Mississippi Delta Restoration : Pathways to a sustainable future

[ad_1]

این کتاب یک داروی جدید و تحریک آمیز است که به بررسی و ترسیم مسیرهای پایدار برای بازیابی دلتای می سی سی پی می پردازد. بر اساس بررسی عملکرد طبیعی دلتای می سی سی پی ، عواملی که منجر به تخریب شدید آن شده و مسیرهای عمده جهانی قرن بیست و یکم ، نویسندگان مسیرهای بالقوه آینده را برای مدیریت پایدار دلتا بررسی می کنند. آنها شرایط فعلی و همچنین مسیرهای آینده آب و هوا و کمبود انرژی و منابع را در نظر می گیرند. این کتاب نتیجه می گیرد که بدون تغییرات عمیق در نحوه زندگی و مدیریت انسانها ، پایداری دلتا به شدت در معرض خطر است.

[ad_2]

source