کتاب Modeling of Gas-to-Particle Mass Transfer in Turbulent Flows :

[ad_1]

این خلاصه بر پراکندگی ذرات بسیار متخلخل ، به دام افتادن آنها در جریان شارژ بخار و چگالش بخار ذرات متمرکز است. نویسندگان با تأکید بر انتقال درون ذره ای با یک مسئله ساده / ثابت شروع می کنند. آنها ادامه می دهند شبیه سازی با اطمینان بالا از ذرات در جریان آشفته و تکامل وابسته به زمان در زمینه های ذرات مایع را در نظر بگیرند. سرانجام ، آنها شبیه سازی گران قیمت محاسباتی گرانتری را برای انتقال جرم از گاز به ذره بررسی کردند. این کتاب با خلاصه و چالش ها و همچنین دستورالعمل های مربوط به منطقه به پایان می رسد.

[ad_2]

source