کتاب Morphogenesis of Spatial Networks :

[ad_1]

این کتاب رویکردی فرمالیستی نسبت به شبکه های فضایی با تمرکز ویژه بر شبکه های زیرساختی مانند خیابان ها ، جاده ها و شبکه های حمل و نقل (مترو و قطار) را توسعه می دهد. نویسنده ابزارهای ریاضی مورد نیاز برای توصیف این ساختارها و چگونگی پیشرفت آنها در طول زمان را فراهم می کند. این کتاب مهمترین نتایج تجربی و واقعیتهای گلدار را مورد بحث قرار می دهد و مهمترین مدلهای شبکه های فضایی را ارائه می دهد. مخاطبان اصلی در درجه اول دانشمندان تحقیقاتی هستند که به این رشته بین رشته ای به سرعت در حال توسعه و علاقه مند هستند ، اما این کتاب همچنین می تواند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقه مند به شبکه های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.

[ad_2]

source