کتاب Multidimensional Analysis of Conversational Telephone Speech :

[ad_1]

این کتاب روش جدیدی از اطلاعات تشخیصی را برای ارزیابی کیفیت مکالمه تلفنی معرفی می کند. برای این منظور ، مکالمه به سه مرحله مکالمه منفرد (گوش دادن ، گفتن و تعامل) تفکیک می شود و ابعاد ادراکی مربوطه برای هر مرحله مشخص می شود. روش آزمون جدید تحلیلی امکان جمع آوری ارزیابی های ابعادی از افراد غیر متخصص را به روش مستقیم فراهم می کند. شناسایی ابعاد شناختی و روش آزمون جدید در دو آزمایش گفتگوی پیشرفته تأیید شد. نمرات ابعادی جمع آوری شده با استفاده از روش آزمون جدید برای تعیین کیفیت هر مرحله مکالمه استفاده می شود و ویژگی های سه مرحله به نوبه خود برای مدل سازی کلی کیفیت مکالمه ترکیب می شوند. تحقیقات اساسی انجام شده اساس توسعه مدل موثر مدرن تشخیصی اولیه موثر است. این تحلیل چند بعدی گفتار مکالمه تلفنی نقطه عطفی در جهت تجزیه و تحلیل عمیق کیفیت گفتار مکالمه برای تشخیص و بهبود سیستم های مخابراتی است.

[ad_2]

source