کتاب Multifunctional Wetlands : Pollution Abatement and Other Ecological Services from Natural and Constructed Wetlands

[ad_1]

در این کتاب نحوه حفظ تالاب های طبیعی یا ساخته شده برای کاهش آلودگی آبهای شیرین و اکوسیستم های ساحلی ، ضمن حفظ تنوع زیستی و عملکردهای زیست محیطی ، توضیح داده شده است. از طریق مجموعه ای از سوابق موردی که در 10 فصل مطالعه توصیف شده است ، خوانندگان درک درستی از فرصت ها و همچنین چالش های مربوط به کاهش آلودگی منبع نقطه ای و غیر نقطه ای با استفاده از تالاب های طبیعی ، ترمیم شده یا تاسیس شده به دست می آورند. مخاطبان هدف ، تمرین کنندگان آب هستند که در پروژه هایی شرکت می کنند که از روش های مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز برای کاهش آلودگی استفاده می کنند و همچنین محققانی که پروژه هایی با این موضوع را طراحی می کنند.

[ad_2]

source