کتاب Multiscale Mechanobiology of Bone Remodeling and Adaptation :

[ad_1]

این کتاب آخرین پیشرفت در مدل سازی چند مقیاس و آخرین داده های تجربی در مورد زیست مکانیکی چند مقیاس بازسازی و سازگاری استخوان از جمله کاربردهای ترمیم شکستگی را ارائه می دهد. مدل های چند مقیاسی شامل مدل های اسکلتی عضلانی توصیف کننده فعل و انفعالات بین استخوان ها و عضلات در طی فعالیت های روزمره مانند راه رفتن یا دویدن ، مدل های میکرو مکانیکی برای تخمین خواص مکانیکی استخوان ها ، مدل های بازسازی و سازگاری استخوان و مدل های سلولی است که تعاملات پیچیده سلول های استخوان را توصیف می کند ضمن در نظر گرفتن عوامل بیوشیمیایی و بیومکانیکی. نظارتی فرآیندهای زیر سلول نیز تحت پوشش رشته اکتین به دلیل بارگذاری مکانیکی و تغییر در تنظیمات گیرنده تحت پوشش قرار می گیرند.

[ad_2]

source