کتاب Naming and Nation-building in Turkey : The 1934 Surname Law

[ad_1]

این کتاب چگونگی تصویب و تنظیم مجدد قانون عنوان ترکی 1934 را در زمینه های مختلف اجتماعی در زمانی که ملی گرایی از بالا به پایین بود بررسی می کند. نویسنده از طریق مردم نگاری تاریخی ، پیدایش قانون ، فرمول بندی آن در پارلمان ، اصلاح زبان ترکی و پذیرش آن را بررسی می کند. این پروژه براساس تاریخ شفاهی ، اسناد رسمی پارلمانی و اسنادی و رسانه های مشهور ساخته شده است.

[ad_2]

source