کتاب Nanomaterials and Their Applications :

[ad_1]

این کتاب آخرین تحولات در زمینه نانومواد و کاربردهای آن را مورد توجه قرار داده و مروری جامع درباره آخرین یافته های تحقیق در این زمینه که به سرعت در حال توسعه است ، ارائه می دهد. این کتاب شامل فصلی است که جنبه های مختلف نانومواد را بررسی می کند. با توجه به عمق و گستردگی پوشش ، این کتاب راهنمای ارزشمندی را برای محققان و دانشجویان شاغل در زمینه نانومواد ارائه می دهد.

[ad_2]

source