کتاب Nanotechnology, Governance, and Knowledge Networks in the Global South :

[ad_1]

پتانسیل فناوری به ظاهر نامحدود فناوری نانو ، شیوه های جدید حکمرانی ، شبکه ها و اعمال قدرت و اختیارات را به همراه دارد. این متن با تمرکز بر دانشمندان در جنوب جهانی ، گفتارها ، تخیلات و مطالب مربوط به فناوری نانو را هنگام گردش و تعامل در شبکه های دانش حاکمیت در بر می گیرد. محققان به جای انطباق اقدامات خود با سازوکارهای حاکمیت موجود و سیاست STI ، از تخیلات فناوری نانو برای ایجاد مشوق های نمادین و فیزیکی جدید استفاده می کنند ، بنابراین مدیریت آن را شکل می دهند. این کتاب با ردیابی نابرابری های همیشه در حال تغییر دانش و قدرت ، بینش جدیدی در مورد پویایی شبکه های دانش ارائه می دهد.

[ad_2]

source