کتاب Native Cultural Competency in Mainstream Schooling : "Outsider" Teachers with Insider Knowledge

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل عمیقی از مسائل آموزشی برای بومیان آمریکایی در شمال شرقی را ارائه می دهد و موارد برجسته تربیت و آموزش معلمان را نشان می دهد که تجربیات و نیازهای بسیاری از دانش آموزان بومی را که در مدارس شهر مرزی تحصیل می کنند ، برطرف می کند. ویلیامز و کول یافته های یک مطالعه کار مشارکتی را که به بررسی موانع موفقیت دانش آموزان بومی آمریکا در آموزش عمومی در طی روند ایجاد و اجرای یک برنامه آموزش معلم در مورد صلاحیت فرهنگی بومی برای معلمان کلاس پرداخت ، گسترش دادند. آنها توسعه روابط و تعاملات بین فرهنگی را در یک زمینه متنوع آموزشی مستند می کنند و هدف آنها معرفی تغییرات عینی در تجارب مدرسه و نتایج آموزشی دانش آموزان بومی آمریکا با ارتقا the رشد معلمان غیر بومی در زمینه صلاحیت های فرهنگی است.

[ad_2]

source