کتاب Nature, Metaphor, Culture : Cultural Conceptualizations in Hungarian Folksongs

[ad_1]

این کتاب با استفاده از طیف گسترده ای از وسایل تجربی ، پیام احساسی آهنگهای محلی مجارستان را از منظر زبانی-فرهنگی تحلیل می کند. این مفاهیم نظری و ابزارهای تحلیلی را با هم ترکیب می کند و دارای یک هسته چند رشته ای است: این تحقیق از جدیدترین اکتشافات زبانی-فرهنگی استفاده می کند ، از مفهوم شناسی فضایی ، زبانشناسی شناختی ، روانشناسی شناختی و قوم نگاری استفاده می کند و به س questionsالات اصلی می پردازد از جمله: ؟ چگونه احساسات و سایر حالات ذهنی از طریق تصاویر طبیعت در رابطه با استعاره ها و طرح های تفسیری بیان می شوند؟ نویسنده ادعا می کند که ترانه های عامیانه بیانگر برخورد ویژه جوامع دهقان مجارستان با احساسات است که در یک طرح فرهنگی اساسی “محافظه کاری” ثبت شده است. این طرح اصول اخلاق و سنت را لنگر می اندازد و بر سطوح مختلف نمایندگی حاکم است. مباحث اصلی مورد بحث دو موضوع اصلی را شامل می شود: استعاره های فرهنگی و طرح های فرهنگی تفسیر در ترانه های عامیانه. این یک مثال دقیق ، مبتنی بر بیش از 1000 آهنگ ، از نحوه تجزیه و تحلیل و درک بهتر درک گروه فرهنگی از طریق یک رویکرد زبانی نماینده گروهی ارائه می دهد. این تحقیق همچنین در ساخت یک چارچوب تحلیلی جامع متناسب با شعر عامیانه پیشگام است و نمونه ای از چگونگی بررسی مفاهیم فرهنگی را در انواع گفتمان ارائه می دهد. آخرین و نه مهمترین ، این کتاب بینشهایی راجع به کار زبان شناسان و فولکلوریستهای مجارستانی در مورد مفاهیم فرهنگی ، که عمدتا در زبان انگلیسی در دسترس نبود ، ارائه می دهد.

[ad_2]

source