کتاب Navigating Educational Change in China : Contemporary History and Lived Experiences

[ad_1]

این کتاب بازتاب پیچیدگی تغییرات آموزشی در چین از دریچه یک دانشگاه بزرگ است که بسیاری از نقشهای مختلف آکادمی را از کارگر سیاسی گرفته تا رئیس دانشگاه پر کرده است. او تلاش می کند زندگی و کار خود را درک کند ، سفر خود را در لایه های مختلف تحول تاریخی ، اجتماعی و نهادی روایت می کند. در این کتاب ، استاد در تقاطع تاریخ ، فرهنگ و جامعه قرار می گیرد ، جایی که جستجوی هویت شخصی به یک پروژه مادام العمر تبدیل می شود. از نقاط عطف در سفر فکری وی برای نشان دادن تأثیرات تأثیرات اولیه و سایر تأثیرات قابل توجه ، چالش ها ، فرصت ها ، اختیارات انسانی و سرمایه های حرفه ای استفاده می شود. داستان وی مجالس یک زندگی طولانی را نشان می دهد که ترکیبی از بورس تحصیلی و مدیریت است و درسهایی برای بقا ، پیشرفت و رهبری در محیط متغیر موسسات آموزش عالی چین ارائه می دهد.

[ad_2]

source