کتاب Negotiating the Boundaries of Belonging : The Intricacies of Naturalisation in Germany

[ad_1]

نیلز ویت راهبردهای انگ گذاری را برای مهاجران ترک بررسی می کند و انگیزه های قانونی و نمادین آنها را برای طبیعی سازی بررسی می کند. با استفاده از روشهای ترکیبی و داده های منحصر به فرد ، نویسنده نشان می دهد اگر به آنها اجازه داده شود تابعیت قبلی خود را حفظ کنند و اگر آنها به عنوان اعضای نمادین جامعه آلمان شناخته شوند ، تمایل به طبیعی شدن مهاجران ترک بیشتر خواهد شد. اعضای اقلیت به عنوان اقامت دائم از حقوق گسترده ای برخوردار هستند و بسیاری از آنها حق داشتن تابعیت آلمان را دارند. با این حال ، آنها اغلب از طرد نمادین رنج می برند که باعث می شود عضویت نمادین انگیزه نادری برای طبیعی سازی شود.

[ad_2]

source