کتاب Neurocritical Care for the Advanced Practice Clinician :

[ad_1]

این کتاب با استفاده از مرور مطالعات موردی و ارائه توصیه های مختصر مدیریتی از رهبران حوزه ، دانش اساسی را برای کسانی که در یک رشته پویا تمرین می کنند ، فراهم می کند. در زمینه مراقبت های عصبی-حیاتی که به سرعت در حال تحول است ، پزشکان متخصص پیشرفته به بخشی جدایی ناپذیر از تیم چند رشته ای تبدیل شده اند. این حجم ضروری چارچوبی برای مرجع پرستار ، دستیاران پزشک ، پزشکان و دانشجویان در طیف وسیعی از تشخیص ها و استراتژی های مدیریت واحد مراقبت های ویژه عصبی رایج فراهم می کند.

[ad_2]

source