کتاب Non-Dissipative Effects in Nonequilibrium Systems :

[ad_1]

این کتاب جنبه های اساسی و قابل اندازه گیری کاربردهای مقادیر حرکتی متقارن زمان را معرفی و مورد بحث قرار می دهد و ویژگی هایی را که شاخه غیر پراکنده فیزیک عدم تعادل را تشکیل می دهد ، شناسایی می کند. این ویژگی های خاص پویایی عدم تعادل در متون آماری استاندارد تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. مکانیک این کتاب در سطح مقدماتی یک ماده جدید را معرفی می کند که خط سنتی گسترش ترمودینامیک استاندارد را به حوزه برگشت ناپذیر نمی گیرد و نشان می دهد که اگرچه اتلاف ایستا اساساً معادل عدم تعادل ایستا و همه جا در پدیده های پیچیده است ، اما عدم تعادل فقط توسط بخش عدم تقارن زمانی ملاحظات آنتروپی انرژی. گرچه این خیلی تعجب آور نیست ، این کتاب یادآوری های ساده و به موقع از نقش جنبه های حرکتی و آنالوگ در ساخت مکانیک آماری نامتعادل را ارائه می دهد.

[ad_2]

source