کتاب Non-State Armed Actors in the Middle East : Geopolitics, Ideology, and Strategy

[ad_1]

این جلد ماهیت و نقش تغییر یافته گروههای مسلح غیر دولتی را در خاورمیانه با تمرکز ویژه بر گروههای کرد و شیعه و دولت اسلامی بررسی می کند. برای درک ماهیت تغییر در فضای ژئوپلیتیک خاورمیانه ، بینش تجربی و تحلیلی جدیدی درباره تأثیر سه بازیگر برجسته ، یعنی داعش ، YPG و شبه نظامیان شیعه فراهم می کند. وی با تجزیه و تحلیل دقیق و متمایز و چند وجهی خود ، یافته های جدیدی در مورد تغییر خطوط حاکمیت ، ژئوپلیتیک و ایدئولوژی ، به ویژه پس از خیزش های عرب ارائه می دهد. به طور کلی ، این حجم به مطالعه ژئوپلیتیک خشونت آمیز ، مطالعات مهم امنیتی و روابط بین الملل ، به ویژه با بررسی ایدئولوژی ها و استراتژی های بازیگران مسلح غیر دولتی جدید کمک می کند.

[ad_2]

source