کتاب Organic Public Engagement : How Ecological Thinking Transforms Public Engagement with Science

[ad_1]

این کتاب روش های مشارکت ارگانیک عمومی را براساس تفکر محیطی توسعه می دهد. نویسندگان از ادبیات غنی میان رشته ای در مورد تفکر زیست محیطی و همچنین تحقیق از مشارکت عمومی در رویدادهای علمی برگزار شده در طی چندین سال گذشته در سراسر ایالات متحده استفاده می کنند. از طریق این ترکیب تئوری اکولوژی و مطالعات موردی ، این کتاب هم مبانی مفهومی و هم کاربردهای عملی اثبات شده مشارکت عمومی مبتنی بر تفکر زیست محیطی را معرفی می کند. این یک روش م andثر و کارآمد برای انجام وظایف خود در اختیار دانشمندان شرکت کننده قرار می دهد ، در عین حال روشی کاملاً سازگار با محیط زیست برای مطالعه مخاطبانی که از قبل وجود دارند را ایجاد می کند.

[ad_2]

source