کتاب Overconfidence in SMEs : Conceptualisations, Domains and Applications

[ad_1]

این کتاب مروری بر نقش اعتماد به نفس بیش از حد در مشاغل کوچک است و بررسی می کند که چگونه قضاوت مغرضانه و تصمیم گیری می تواند بر عملکرد تجاری تأثیر بگذارد. در حالی که اعتماد به نفس بیش از حد ساختمان به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته است ، هنوز هیچ بررسی سیستماتیک از نقش آن در SME ها صورت نگرفته است. این مطالعه با بررسی تصمیمات اتخاذ شده توسط کارآفرینان ، راه حلهای روشنی در مورد چگونگی بهبود دقت در تجارت ، کاهش سرمایه گذاریهای نامطلوب و جلوگیری از ورشکستگی ارائه می دهد. با ارائه تجزیه و تحلیل تجربی از اعتماد به نفس بیش از حد صنعت ورزش ، این کتاب جدید نه تنها دانشگاهیان کارآفرینی و مشاغل کوچک بلکه مدیران ورزشی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

source