کتاب Phenomenology in Adaptation Planning : An Empirical Study of Flood-affected People in Kampung Muara Baru Jakarta

[ad_1]

این کتاب دانش برنامه ریزی را می توان از تجارب فقیرنشینان شهری یاد گرفت ، گروهی که بیشتر تحت تأثیر سیل قرار گرفته اند. علاوه بر این ، رابطه بین LWA و برنامه ریزی سازگاری از طریق جامعه شناسی دانش ، که نقش مهمی در تعیین مسیر سازگاری فقرای شهری دارد ، بررسی می شود. این کتاب داده های تجربی را برای ترجمه تئوری برنامه ریزی خود بازتاب به زمینه عملی جمع آوری می کند ، برنامه ریزی جامعه را بررسی می کند و گفتمان سازگاری شهری را غنی می کند. سرانجام ، این یک الگوی برنامه ریزی سازگاری را ارائه می دهد که می تواند به نفع دانشگاهیان ، پزشکان و سیاست گذاران باشد که مایلند برنامه های قابل قبول بیشتری از نظر اجتماعی معرفی کنند.

[ad_2]

source