کتاب Piezoelectric Vibration Energy Harvesting : Modeling & Experiments

[ad_1]

اثر اتصال الکترومکانیکی ناشی از برداشت انرژی لرزش پیزوالکتریک (PVEH) چالش های جدی برای مدل سازی را به همراه دارد. این کتاب مدل سازی دقیق ریاضی و تکنیک های آزمایشی برای طراحی و اعتبار سنجی جذب کننده های ارتعاش PVEH با عملکرد دوگانه را به عنوان راهکاری برای کاهش ارتعاش و افزایش کارایی عملیاتی ارائه می دهد. این شامل اعتبار آزمایشی عمیق مدل پرتو PVEH بر اساس روش تجزیه و تحلیل مدولار تحلیلی (AMAM) ، تعیین دقیق بارهای الکتریکی است که حداکثر توان را گرفته و حداکثر میرایی الکتریکی را القا می کند. تجزیه و تحلیل دقیق نویسنده برای محققانی که در زمینه برداشت سریع انرژی مبتنی بر ارتعاش در حال ظهور هستند و همچنین دانشجویانی که به دنبال دستگاه های الکترومکانیکی ، سنسورها و موتورهای پیزوالکتریک و مهندسی کنترل ارتعاشات هستند ، مفید خواهد بود.

[ad_2]

source