کتاب Political Culture and Participation in Urban China :

[ad_1]

این کتاب یکی از قابل توجه ترین و قابل توجه ترین تحولات چین طی سه دهه گذشته را مورد بحث قرار می دهد ، یعنی شهرنشینی سریع و گسترده این کشور ، که تحولاتی را در فرهنگ سیاسی ساکنان شهری چین ایجاد کرده است. این کتاب یک مطالعه منظم و تجربی از فرهنگ سیاسی در چین شهری است. این کتاب جنبه های مختلف فرهنگ سیاسی مانند حمایت از سیستم سیاسی ، منافع سیاسی ، ارزش های دموکراتیک ، اعتماد به نفس سیاسی ، نگرش های زیست محیطی و فرهنگ شبه سیاسی مسیحیان چین را در شهرها پوشش می دهد. این کتاب برای دانشمندان شهری ، جیب شناسان و کسانی که مایلند نگاهی دقیق به موضوعات تأثیرگذار بر آینده سیاسی یک قدرت رو به رشد جهانی داشته باشند ، بسیار ارزشمند خواهد بود.

[ad_2]

source