کتاب Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State : An Anthropological Approach

[ad_1]

هدف این کتاب تبیین ظهور دولت رفاهی نروژی – و تا حدی اسکاندیناوی – از منظر تاریخی و مردم شناسی است. هالوارد ویکه استدلال می کند که اشکال خاصی از بسیج سیاسی مردمی به آنچه او “سطح ثقل پایین” می نامد – یک سیستم سیاسی که نهادهای غیرمتمرکز را برای کاهش قدرتهای مرکزی امکان پذیر می کند – کمک زیادی کرده است. در حالی که ادبیات بین المللی قابل توجهی در مورد کشورهای رفاهی شمال وجود دارد ، دانش محدودی در مورد چگونگی ادغام این ایالات در زمینه های محلی وجود دارد. رویکرد ویک مبتنی بر یک عمل مردم نگاری است که می توان آن را “نهادهای داخل و خارج” نامید. این کار براساس کار مردم نگاری در شوراهای شهرداری ، بوروکراسی های محلی ، احزاب سیاسی ، سازمان های داوطلبانه و بسیاری از زمینه های غیررسمی است.

[ad_2]

source