کتاب Private Politics and Peasant Mobilization : Mining in Peru

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی تأثیر استراتژیهای مختلف حاکمیت شرکتی بر تحرک جامعه و دامنه نفوذ در هنگام مواجه شدن جمعیت منطقه با ورود صنعت استخراج می پردازد. با استفاده از تحقیقات قوم نگاری در سایت های استخراج معدن پرو ، نویسنده مجموعه ای از روابط را توصیف می کند که با تقابل ، مشتری مداری ، لشکرکشی و همکاری استراتژیک مشخص می شود. گوستافسون با ارائه شرح مفصلي از اقدامات كوچك و نشان دادن نحوه تفسير اين فرآيندها توسط گروه هاي مختلف ، فهم دقيقي از چند لايه و كار غيررسمي قدرت را بين شركت هاي فراملي و جوامع محلي ارائه مي دهد.

[ad_2]

source