کتاب Proceedings of the 17th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture :

[ad_1]

این کتاب مقالات یک کنفرانس بزرگ در مورد خستگی ، شکستگی و یکپارچگی ساختاری (NT2F) را ارائه می دهد. مقالات سازمان یافته و به پنج موضوع مختلف تقسیم شده اند: خستگی ، مکانیک شکستن سازه ها و مواد پیشرفته. خستگی و شکستگی در مخازن تحت فشار و خطوط لوله: رفتار مکانیکی و یکپارچگی ساختاری اتصالات جوش داده شده ، باند شده و پیچ و مهره ؛ استرس پسماند و تأثیرات محیطی بر رفتار خستگی ؛ و روشهای شبیه سازی و مدلهای تحلیلی و محاسباتی در خستگی و شکستگی.

[ad_2]

source