کتاب Proceedings of the Eleventh International Conference on Management Science and Engineering Management :

[ad_1]

این کتاب در 2 جلد و 6 قسمت تنظیم شده است. بخش اول Big Data Analytics است که به پیشرفت های جدید در تحلیل ، آمار ، هماهنگی و استخراج داده ها از داده های بزرگ می پردازد. قسمت دوم مدیریت سیستم های اطلاعاتی است که حول توسعه یک سیستم اطلاعاتی داده بزرگ یا بستر ابری می چرخد. بخش سوم یک روش برای محاسبه با داده های بزرگ است و مربوط به پیشرفت روش های رایانش سنتی در پس زمینه داده های بزرگ است. قسمت چهارم عدم قطعیت تصمیم گیری است ، که حول روش های تصمیم گیری با اطلاعات مختلف نامشخص مانند ابهام ، تصادفی ، خشن ، خاکستری ، نامشخص است. قسمت پنجم الگوریتم هوش است. قسمت ششم امنیت داده ها است که به ویژه در محیط مدیریت مدرن جنبه مهمی دارد.

[ad_2]

source