کتاب Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on Spatial Information Theory (COSIT 2017) :

[ad_1]

این کتاب مقالات مربوط به کارگاه ها و پوسترها را در سیزدهمین کنفرانس بین المللی تئوری اطلاعات مکانی (COSIT 2017) ارائه می دهد ، که مربوط به تمام جنبه های فضا و محیط های مکانی است که توسط انسان ها ، سایر حیوانات و عوامل مصنوعی آزمایش شده ، نشان داده و توسعه یافته است. مقالات و پوسترهای کارگاه با تکمیل رویه های اصلی کنفرانس ، س questionsالات یا چالش های تحقیقاتی تخصصی را در تئوری اطلاعات مکانی و موضوعات نزدیک به هم بررسی می کنند ، از جمله تحولات در درک حوزه های خاص مکانی و زمانی و کاربردهای متنوع اطلاعات مکانی و زمانی.

[ad_2]

source