کتاب Process Control : Theory and Applications

[ad_1]

این کتاب مرجع را می توان در سطوح مختلف خواند ، که آن را به یک منبع قدرتمند اطلاعات تبدیل می کند. این بخش بیشتر جنبه های کنترل را معرفی می کند که می تواند به هر کسی در دستیابی به یک دیدگاه ترکیبی از تئوری کنترل و کاربردهای احتمالی آن ، به ویژه در رابطه با مهندسی فرآیند کمک کند.

[ad_2]

source