کتاب Product Lifecycle Management (Volume 3): The Executive Summary :

[ad_1]

این جلد سوم مروری اجمالی درباره مدیریت چرخه حیات محصول (PLM) را ارائه می دهد ، و جزئیاتی را درباره نقش هایی که مدیران در ابتکارات PLM بازی می کنند ارائه می دهد. این کتاب همچنین توضیح می دهد که چرا PLM پدید آمده ، چرا مهم است ، اصول استراتژی PLM ، و مراحل معمول در ابتکار PLM. در طول کتاب ، نویسنده مثالها و مطالعات موردی را ارائه می دهد ، و نقش های مختلف مدیران را در ابتکارات PLM توضیح می دهد. تحت پوشش تجربه جان استارک کار با شرکتها در بیش از 100 طرح PLM است. کتاب حاضر درک خواننده از PLM را گسترش می دهد ، و مهارت های لازم را برای موفقیت در اجرای PLM و دستیابی به عملکرد محصول در کلاس جهانی در طول چرخه عمر محصول پرورش می دهد. این کتاب توضیح جامعی درباره PLM و دانش مورد نیاز برای هدایت یا مشارکت در ابتکار PLM به خواننده اجرایی ارائه می دهد.

[ad_2]

source