کتاب Psychologized Language in Education : Denaturalizing a Regime of Truth

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی تسلط زبان روانشناسی بر آموزش و آموزش می پردازد. نویسندگان با استفاده از عدسی انتقادی برخی از ساختارهای کلیدی در آموزش – مانند ذهن ، خود ، هویت ، احساسات ، هوش هیجانی ، انگیزه ، فرهنگ ، زبان و معنا – و مبانی آنها در گفتارهای روانشناختی ، روش های احتمالی غلبه بر این گفتمان های روانشناختی و پیامدهای آن را درمان می کنند. این کتاب خوانندگان را دعوت می کند تا از درک ثابت و یکنواخت به سمت درک اجتماعی فعالتر از آموزش و پرورش بروند.

[ad_2]

source