کتاب Publicly Funded Transport Research in the P. R. China, Japan, and Korea : Policies, Governance and Prospects for Cooperation with the Outside World

[ad_1]

این کتاب تحقیقات حمل و نقل و نوآوری را مورد بحث قرار می دهد و چشم انداز همکاری بین کشورهای مختلف را برجسته می کند. برای ایجاد زمینه ای برای چنین همکاری ، این کتاب ابتدا با توصیف وضعیت فعلی در کشورهای جداگانه ، با تمرکز بر چین ، ژاپن و کره ، روندهای عمده فن آوری و همچنین سیاست های نوآوری فعلی در این کشورها را مشخص می کند و عمده مزایا و چالش های آنها را مورد بحث قرار می دهد. برای ایجاد روابط همکاری بین آنها این کتاب منبع ارزشمندی برای محققان حمل و نقل ، آژانس های تحقیقاتی و سازمان های حمل و نقل نه تنها در سه کشور مورد بررسی ، بلکه همچنین در ایالات متحده و اتحادیه اروپا است. با ارائه یک نمای کلی از تحقیقات و سیاستهای فعلی حمل و نقل ، مبادلات و همکاری بین کشورها را افزایش می دهد.

[ad_2]

source