کتاب Pythonic Geodynamics : Implementations for Fast Computing

[ad_1]

این کتاب خطاب به دانشجویان و محققان جوانی است که می خواهند بیاموزند از مدل سازی عددی برای حل مسائل ژئودینامیک استفاده کنند. هدف این است که یک راهنمای آسان برای استفاده و خودآموزی باشد ، خوانندگان فقط برای مدیریت بیشتر مواد به یک پیش زمینه اساسی در حساب احتیاج دارند. دشواری کتاب با چهار قسمت مشخص بسیار تدریجی افزایش می یابد. اولین مورد مقدمه ای بر تکنیک های پایتون است که برای تجسم و اجرای محاسبات برداری مورد نیاز است. مورد دوم مروری بر بسیاری از نمونه های مکانیک کلاسیک با مثالهایی از کتابهای مقدماتی فیزیک است. قسمت سوم شرح مفصلی از چگونگی نوشتن لاگرانژ ، اولریان و ذرات در کدهای سلول برای حل مشکلات مکانیک ارتباطی خطی و غیرخطی است. سرانجام ، قسمت آخر به تکنیک های پیشرفته مانند نمادهای درخت و عناصر مرزی می پردازد و چندین کاربرد ژئودینامیک را توضیح می دهد. کل کتاب با هدف تشویق خواننده برای یادگیری از طریق تجربه و تجربه ، نه از طریق تئوری ، پیرامون نمونه های زیادی در پایتون تنظیم شده است.

[ad_2]

source